Podijeli članak

Na temelju Odluke o natječaju za prijem studenata u Studentski centar Mostar Ur. broj: 291-X/14 od 22.05.2014. godine za akademsku 2014./2015. godinu i Pravilnika za raspodjelu mjesta u Studentskom centru, Upravno vijeće Studentskog centra u Mostaru r a s p i s u j e:
 
N A T J E Č A J
za prijem brucoša u Studentski centar na smještaj
za akademsku 2014/2015. godinu
 
I

Pravo na Natječaj imaju svi redoviti studenti Sveučilišta u Mostaru , koji imaju privremeni boravak u Mostaru.
 II

Pravo na smještaj dobivaju studenti na temelju ostvarenih bodova po kriterijima usvojenim na Senatu Sveučilišta u Mostaru uz suglasnost Povjerenstva za studentski standard.
  III

Smještaj u Studentski centar ostvarit će studenti brucoši.                                                            

     IV

Studenti koji žele sudjelovati na natječaju dužni su uz zahtjev predati sljedeće dokumente :

1.    potvrdu o upisu na fakultet , godina studija i redovitost studiranja
2.    svjedočanstvo III. i  IV. razreda srednje škole
3.    izvadak iz matične knjige rođenih
4.    potvrda MUP-a o stalnom mjestu prebivališta
5.    kopija indexa (1 i 2 strana) i index na uvid
6.    studenti bez oba roditelja (umrli, nestali ili nepoznato) prilažu izvadak iz matične knjige umrlih
7.    studenti čiji je roditelj poginuo kao pripadnik HVO-e , HV-e , MUP-a ili kao civilna žrtva rata prilaže potvrdu Ureda obrane o pogibiji i izvadak matične knjige umrlih
8.    studenti invalidi prilažu rješenje o postotku tjelesnog oštećenja Zavoda za mirovinsko osiguranje                                                            
9.    studenti djeca rastavljenih roditelja prilažu rješenje suda o rastavi braka
10.    studenti bez jednog roditelja ( umrli, nestali ili nepoznato ) prilažu izvadak matične knjige umrlih
11.    studenti kojima se brat ili sestra školuju izvan mjesta prebivališta za svakog od njih prilažu :
     a) izvadak matične knjige rođenih  
     b) potvrda fakulteta ili škole da su redoviti studenti ili đaci
     c) potvrda MUP-a o prijavljenom boravku u mjestu školovanja

14.  studenti koji imaju brata ili sestru do završetka srednjeg obrazovanja,
      prilažu izvadak matične knjige rođenih i potvrdu škole
15.  studenti dobrovoljni darivatelji krvi prilažu fotokopiju knjižice iz koje se vidi   
      da je dao najmanje dva puta krv i knjižicu na uvid
16.  studenti djeca  invalida prilažu rješenje federalne ili županijske
        komisije o 100% invalidnosti roditelja.
       
V

Natječaj je otvoren od   01.09.2014.god. do  15.09.2014. god.
Molbe s potpunom dokumentacijom predaju se samo osobno uz predočenje indeksa na uvid svakim radnim danom od 09  do 14 sati.

VI
Formulari za molbe mogu se kupiti na šalteru doma od 09  do 14 sati.
Nepotpuni dokumenti neće se razmatrati.

VII

Rezultati natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Studentskog centra te portalu www.pogled.ba .


 
VIII

Zamolbe prispjele nakon roka neće se razmatrati. Dokumenti koji se prilažu moraju biti originali ili ovjerene fotokopije i izdani od nadležnih organa. Dokumentacija se ne vraća.

IX

U Studentski centar po ovom natječaju prima se 120 studenata.
MJESTO U STUDENTSKI CENTAR IZRAVNO DOBIVAJU:

1. Studenti bez oba roditelja (umrli, nestali ili nepoznato ) i studenti čiji su
roditelji rastavljeni, a preminuo je onaj roditelj kome je sudski bio dodijeljen.
 
2.    Studenti invalidi od I. do V. kategorije (stupnja ) invalidnosti.

Studenti koji dobiju smještaj u Studentskom centru dužni su prilikom useljenja priložiti :
1.    liječničko uvjerenje, bez kojeg neće moći useliti u Studentski centar
2.    uplatiti upisninu
3.    uplatiti stanarinu za tekući mjesec
4.    predočiti indeks i osobnu iskaznicu                                                    
 
 
Mostar; 25.08.2014. god.